Onlangs heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbowet te wijzigen. Deze wetswijzigingen zullen vanaf 1 juli 2017 in werking treden. Met het aanpassen van Arbowet wil het kabinet ervoor zorgen, dat het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor zowel werknemers als werkgevers verbetert.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

Meer nadruk op de onafhankelijke en adviserende rol van de bedrijfsarts

Met de wetswijziging worden werkgevers en arbodienstverleners verplicht om een overeenkomst met elkaar te sluiten. In dit ‘basiscontract arbodienstverlening’ dienen de volgende punten opgenomen te worden:

  • De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken, op een manier waarop de wettelijke taken uitgevoerd kunnen worden.
  • De bedrijfsarts heeft een (duidelijke) klachtenprocedure.
  • De bedrijfsarts meldt beroepsziekten aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.
  • De bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen.
  • De bedrijfsarts moet openstaan voor de aanvraag van een second opinion.
  • De bedrijfsarts moet nauw samenwerken met andere relevante partijen, zoals de preventiemedewerker en de OR.

Duidelijkere trajecten en meer medezeggenschap

Medewerkers moeten weten hoe zij een beroep kunnen doen op de bedrijfsarts, een preventiemedewerker of de OR. Daarnaast moet de arbodienst nauwer gaan samenwerken met een vertegenwoordiging van het personeel en krijgt de medezeggenschapsraad of de ondernemingsraad inspraak bij de benoeming van de preventiemedewerker.

Meer nadruk op preventie

Het is beter om te voorkomen, dan om te genezen – zo luidt een oud gezegde. In de nieuwe Arbowet wordt er door middel van de volgende maatregelen meer nadruk gelegd op preventie:

  • De bedrijfsarts mag iedere werkplek en de werkvloer bezoeken.
  • Er moet een spreekuur voor werknemers komen bij de bedrijfsarts. Werknemers mogen hier ook gebruik van maken voordat ze ziek worden.
  • Er moet niet alleen een bedrijfsarts, maar ook een preventiemedewerker zijn.

Een betere onderkenning van beroepsziekten

De bedrijfsarts krijgt de verplichting om beroepsziekten te melden bij Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. In 2020 wordt geëvalueerd of deze verplichting wordt opgevolgd. Is dit niet het geval, dan wordt er een bestuurlijke boete ingevoerd voor het niet melden.

Een striktere handhaving

De Inspectie SZW mag werkgevers zonder een basiscontract arbodienstverlening een boete opleggen. Ook krijgt de inspectie ruimere sanctioneringsmogelijkheden wat betreft bedrijfsartsen, werkgevers en arbodiensten.